Amine

HA Ilarduya supplies:

- Dimetil etil amina ( Catalizador GH-3)

- Dimetil propil amina (Catalizador GH-6)

- Trietil amina (Catalizador GH-2)